Privacybeleid

PRIVACY BELEID van Wisl bvba

1. Jouw privacy is belangrijk

Jouw privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een integere, wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacy beleid, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen.

We hebben het hier over jou als (toekomstige) klant van ons bedrijf, coachees, bezoeker van onze website(s), leverancier of een betrokkene bij een andere organisatie die met ons in contact staat.

1.1. Vooraf

We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. Daarbij vind je jouw rechten en hoe je deze kan uitoefenen.

We leggen je ook uit welke persoonsgegevens we verwerken wanneer je onze diensten gebruikt, vragen stelt via onze website, ons bedrijf bezoekt, jouw businesskaartje afgeeft of onze website(s) bezoekt.

We kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is terug te vinden op onze websites www.wisl.bewww.wisl-loopbaancenter.be - www.wisl.world.

We raden je aan om geregeld ons privacy beleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van mogelijke wijzigingen.

1.2 Wie verwerkt jullie gegevens? Wie zijn we?

Wisl bvba is actief in België waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in Stationsstraat 62 te 8700 Tielt en is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

1.3. Hoe kan je ons bereiken?

Als je vragen hebt over jouw privacy of je wil jouw privacy-instellingen aanpassen of je recht uitoefenen dan kan je ons bereiken op het postadres zoals hierboven vermeld of via e-mail op het e-mailadres info@wisl.be.

1.4. De leidende toezichthoudende autoriteit van Wisl bvba

Voor Wisl bvba is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit:

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be

2. Jouw recht op privacy

Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens.

De uitvoering van jouw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij jouw aanvraag hebben ontvangen. Mocht om één of andere reden deze termijn niet kunnen gehaald worden dan informeren wij je voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.

2.1 Je mag jouw persoonsgegevens inzien

Je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.

Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen. De gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.

2.2. Je kan je gegevens laten verbeteren/vervolledigen

Het kan gebeuren dat de gegevens die wij van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

2.3 Recht op het wissen

Als je denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kun je vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen.

Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door Wisl bvba geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

2.4. Recht op het beperken van persoonsgegevens

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je vermoedt dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of als je niet akkoord bent dat we de gegevens verwerken onder ons gerechtvaardigd belang (zie artikel 3.3). Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.

2.5. Recht om bezwaar in te dienen

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, om de belangen van een derde te behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

2.6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je kan ons contacteren om te vragen om de persoonsgegevens die u aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.

2.7. Recht om klacht in te dienen

Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens vind je hierboven in punt 1.4.

2.8. Identificatie van de aanvrager

Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag

  • Via een brief op het adres Stationsstraat 62 te 8700 Tielt
  • Per e-mail op het e-mailadres info@wisl.be.

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag correct uitoefenen.

Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even jouw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van je privacy.

Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

3. Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?

3.1. Wisl bvba moet wettelijke verplichtingen naleven

Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op:

  • Fiscaal recht
  • Handelsrecht
  • De mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan de autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting zoals bij een loopbaanbegeleiding of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.

3.2. Wisl bvba moet zijn contract met je kunnen uitvoeren

Als onze klant of lid van Wisl bvba doe je een beroep op onze diensten. Om je een correcte uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

Dit geldt eveneens als je leverancier van Wisl bvba bent. Ook dan dienen we het contract te respecteren en moeten wij de leveranciers contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

De coördinaten van de loopbaancoaches worden volgens het huishoudelijk reglement op de website www.wisl-loopbaancenter gepubliceerd. Zo heeft de coachee de keuze om een coach te kiezen in de regio die hij/zij wenst, bijvoorbeeld in zijn thuisomgeving maar dit kan evengoed op de weg naar en van het werk zijn.

Als een geregistreerde account maak je van ons community-platform wisl.world gebruik. Wij engageren ons om dit forum efficiënt te laten functioneren. Maar hiervoor dienen we onder andere de door jou opgegeven persoonsgegevens operationeel te verwerken.

Bij jouw bezoek aan onze website maken we een overeenkomst dat wij je altijd een goed functionerende website aanbieden. Hiervoor plaatsen wij de zogenaamde functionele cookies.

3.3. Wisl bvba heeft gerechtvaardigde belangen om je persoonsgegevens te verwerken.

Wij hebben als commercieel bedrijf een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daarbij letten we op dat er een goed evenwicht bestaat tussen jouw recht op privacy en de gerechtvaardigde belangen van Wisl bvba. Mocht je toch nog bezwaren hebben tegen de verwerkingen onder deze basisgrond dan kan je bezwaar indienen tegen deze verwerkingen.

We wensen ook jouw persoonsgegevens als potentiële klant, coachee of mogelijk nieuwe leverancier bij te houden. De doelstelling is om onze organisatie verder uit te bouwen. Dit kunnen we realiseren door onze antwoorden op jouw vragen verder te kunnen opvolgen of de ontvangen persoonsgegevens bewaren om je later te contacteren.

3.4. Wisl bv vraagt jouw toestemming

Bij inschrijving op onze nieuwsbrief geef je impliciete toestemming om informatie over onze diensten te ontvangen. Elke nieuwsbrief bevat altijd een mogelijkheid om uit te schrijven.

Wanneer je voor de eerste keer onze website bezoekt vragen wij via onze cookiebanner jouw toestemming voor het plaatsen van onze statistische, marketing en sociale media cookies. Meer informatie over ons cookiebeleid vind je hier

Je kan jouw toestemming altijd intrekken. Onze contactgegevens vind je in puntje 2.8

4. Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?

4.1. Van onze zakelijke relaties

Zakelijke relaties zijn onder andere onze klanten en leveranciers.

Wisl bvba verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het verstrekken van informatie over de producten en diensten en om zakelijke relaties te onderhouden.

Om jou te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciersbeheer verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, IP-adres, cookies, bankrekeningnummer, btw-nummer en ondernemersnummer.

4.2. Van onze leden

Onze leden kunnen gebruik maken van specifieke diensten zoals co working space, vergaderzalen, IT-infrastructuur, wisls…Om de administratieve afhandeling van ons ledenbeheer mogelijk te maken, verwerken we naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, IP-adres, cookies, bankrekeningnummer, btw-nummer en ondernemersnummer.

4.3. Van onze coachees

Onze coachees volgen op eigen initiatief een loopbaanbegeleidingstraject, stress & burn out sessies of life & personal trainingen. Wisl maakt gebruik van een formulier om een beter beeld te krijgen van de problematiek en de achtergrond om gerichter te kunnen helpen. Ten behoeve van een coaching traject maakt Wisl bvba tevens gebruik van reflectieverslagen en een coachovereenkomst, waarin mogelijk ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zijn opgenomen over je gezondheid/problematiek. Om de coachee te bereiken verwerken we eveneens de naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, IP-adres, cookies. Van de coachees in een loopbaanbegeleiding verwerken we ook hun klant- en loopbaanchequenummer van de VDAB.

4.4. Van onze loopbaancoaches

Om de coachees de mogelijkheid te bieden de passende coach te vinden, publiceren we de naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, foto, het LinkedIn en facebook profiel van onze loopbaancoaches op de website www.wisl-loopbaancenter.be.

4.5. Van onze kandidaten klanten

Onze potentiële nieuwe klanten en coachees hebben interesse in onze diensten. Wisl bvba wenst hen dan ook op de hoogte te houden van deze diensten. Om met hen te communiceren verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, telefoon en/of gsm-nummer, e-mailadres. Daarnaast verwerken we ook het IP-adres en de cookies.

4.6. Van onze geregistreerde accounts

Particuliere personen, contactpersonen bij derden en onze leden kunnen zich op ons community platform www.wisl.world registreren. Voor deze registratie verwerken we naam, voornaam, telefoon en/of gsm-nummer, e-mailadres, geboorteplaats en -datum, foto, werkgever. Ook het IP-adres en cookies worden verwerkt.

Op www.wisl.be kunnen onze leden-experten zich registreren. Hiervoor verwerken we naam, voornaam, telefoon en/of gsm-nummer, e-mailadres, geboorteplaats en -datum, foto, werkgever, IP-adres en cookies.

4.7. Cookies

Wisl bvba maakt op haar websites gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet of smartphone. Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken. Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in jouw surfgedrag zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten.

Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar.

We gebruiken functionele, analytische, marketing en sociale media cookies. Met uitzondering van de functionele cookies (noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website) vragen we jouw toestemming voordat we deze kleine informatiebestanden plaatsen. Meer inlichtingen over welke cookies we gebruiken, hoelang we ze bewaren, hoe je hier mee kan omgaan vind je terug op onze cookie policy.

4.8. Beelden van bewakingscamera’s worden tijdelijk opgeslagen

We gebruiken camera’s in en rond onze gebouwen. Als het om bewakingscamera’s gaat dan respecteren we de wettelijke regels. Je herkent de gebouwen onder camerabewaking aan een duidelijke zichtbare sticker.

5. Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens

5.1. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Wij delen jouw gegevens alleen met personen, die van ons uitdrukkelijk de toestemming hebben gekregen en als deze gegevens noodzakelijk zijn om hun taken uit te voeren (bijvoorbeeld onze coaches). Deze personen zullen jouw gegevens verwerken onder dezelfde grond als wij ze van je gekregen hebben.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers die in onze opdracht aan persoonsgegevensverwerking doen. Wisl bvba werkt enkel met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en operationeel vlak garanderen.

Wij delen jouw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden toe verplicht.

5.2. Wisl bvba verkoopt jouw persoonsgegevens niet

Wij verkopen of verhuren jouw persoonsgegevens niet door aan derden voor hun eigen gebruik.

5.3. We bewaren jouw gegevens niet oneindig

Wisl bvba gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd.

Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn.

De persoonsgegevens verwerkt tijdens een loopbaanbegeleidingstraject bewaren we gedurende 16 jaar wat overeenstemt met de verplichte bewaartermijn die de VDAB Wisl oplegt.

De persoonsgegevens van potentiële nieuwe coachees bewaren we tot 1 jaar na het eerste contact.

De gegevens van coachees die een stress & burn out sessies of een life en personal coaching hebben gevolgd worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatstgenoten coachsessie.

De persoonsgegevens van de geregistreerde accounts worden bewaard tot de account zijn ‘lidmaatschap’ op het community platform stopzet.

Beeldopnames worden maximaal 30 dagen bewaard. Als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van een misdrijf of overlast, een schade kunnen bewijzen of een dader, een getuige of een slachtoffer weten te identificeren.